Gyülekezetünk lelki közösség. A Szentlélek által szeretetkapcsolatban élünk Istennel, és Jézus Krisztussal, a gyülekezet Urával és Megváltójával. De lelki-szeretet kapcsolat fűzi össze a gyülekezet tagjait is. A gyülekezetben ez a lelki, szeretetközösség legfontosabb összetartó erő.
Ugyanakkor a gyülekezet életének külső rendje is van. A gyülekezet életének kérdéseiben a teljes jogú egyháztagoknak van választójoga, illetve bizonyos szolgálatokra, tisztségekre őket lehet megválasztani, és megbízni. A teljes jogú tagok alkotják az egyházközség közgyűlését.

A gyülekezetben azonban számon tartjuk, és szolgálatot végzünk olyanok felé is, akik nem teljes jogú tagjai az egyházközségnek (pl. hitoktatás, ifjúsági szolgálat, lelki segítségnyújtás, stb.).

A gyülekezet lelki, és anyagi életének irányítását az előljárók választott testülete, a presbitérium végzi. Ők Isten akarata szerint élő férfiak. Feladatuk, hogy a gyülekezetet is Isten akarata szerint vezessék, biblikus döntéseket hozzanak, és ezeket a döntéseket megvalósítsák.

A gyülekezetben folyó igehirdetői, tanítói szolgálat a lelkipásztor feladata. Ő a gyülekezet tanító presbitere. Fő feladata, hogy Istennek a Szentírásban kijelentett akaratát, Jézus Krisztus örömhírét tisztán hirdesse, erre a szolgálatra a tagokat is felkészítse, a gyülekezetet a tévtanításoktól megóvja. Akik a gyülekezetet felkeresik, először általában a lelkipásztorral kerülnek kapcsolatba.

A gyülekezet azonban működésképtelen lenne a tagok sokféle önkéntes munkája – szolgálata nélkül. Ilyen szolgálók munkálkodnak gyermekeink között, a szeretetvendégségek alkalmával, ünnepek előtti templom-takarítások, nagyobb kerti munkák, sőt építkezéseink idején is.