A keresztség szereztetése

Jézus Krisztus mondja:

„Nekem adatott minden hatalom, mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, keresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
Máté evangéliuma 28:18-20

Heidelbergi Káté 69. kérdése:

„Mimódon emlékeztet és biztosít téged a szent keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlenegy áldozata neked javadra szolgál?

Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette és egyben azt ígérte, hogy az Ő vére és Lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni.”

Heidelbergi Káté 70. kérdése:

„Mit jelent a Krisztus vérével és Lelkével megmosatni?

Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az Ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet Ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít és Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghaljunk és istenes, feddhetetlen életet éljünk.”

A keresztség a szövetség jele

A keresztség a Jézus Krisztussal való szövetség jele. Azt jelzi, hogy egy ember Jézus Krisztushoz tartozik, az Ő követője. A keresztséget Jézus Krisztus rendelte el, ezért a gyülekezetben azt az Ő akarata szerint szolgáltatjuk ki. Megkereszteljük azokat a felnőtteket, akik vallást tesznek Jézus Krisztusba vetett hitükről, és azokat a kisgyermekeket, akiknek szülei Jézus Krisztus követői.

A vízzel való meghintés jel. Jelzi szá-munkra, hogy Jézus Krisztus áldozata – kereszthalála – úgy tisztít meg bűneinkből, ahogyan a víz lemossa testünk szennyét.

A keresztvíz nem üdvözít

Elterjedt babona, miszerint magának a keresztvíznek az örök életet biztosító, üdvözítő, sorscsapásoktól, betegségtől megvédő ereje van. Ez nem igaz! A keresztvíz közönséges csapvíz, semmilyen csodás erővel nem rendelkezik. A szereztetési Ige sem varázsige.

Üdvözítő, bűnbocsátó, megmentő hatalma csak Jézus Krisztusnak, az Ő keresztáldozatának van. „Aki hisz a Fiúban – Jézus Krisztusban – örök élete – üdvössége – van annak.” (Jn 3:36)

Ezért ragaszkodik gyülekezetünk ahhoz, hogy a szülők maguk is Jézus Krisztusban hívő keresztyén emberek, a gyülekezet tagjai legyenek, akik gyermekükkel is meg akarják ismer-tetni Jézus Krisztust, hogy gyermekük is higgyen Őbenne, és így üdvözüljön.

Gyakorlati tennivalók

Először a keresztelő időpontját beszéljük meg. Gyülekezetünkben minden hónap első Úrnapján az Istentisztelet elején van a keresztelés alkalma. (Ünnep esetén ez változhat.) Az időpont megbeszélése alkalmával történik az anyakönyvezéshez szükséges adatok felvétele.

A keresztelés előtt, az adatok felvétele után három alkalommal találkozunk. Így szeretnénk a személyes kapcsolatot erősíteni a keresztelő családdal, és lehetőséget adni, hogy a kereszteléssel kapcsolatos tanítást együtt áttekintsük, a felmerülő kérdéseket megbeszéljük. Az egyik találkozás a család meglátogatását jelenti. Ilyenkor a gyülekezet egyik presbitere és a lelkipásztor keresi fel a családot otthonában. A látogatás célja nem vendégeskedés, hanem közös Bibliaolvasás, imádság és beszélgetés.
A találkozások alkalmával együtt olvassuk a keresztség szereztetését, (Mt 28:18-20) áttekintjük a keresztségről szóló bibliai tanítást, megbeszéljük a keresztelési fogadalom jelentését, a keresztyén gyermeknevelés alapkérdéseit.

Gyülekezetünkben a keresztelésnek semmilyen díja nincsen. Viszont van néhány olyan feltétel, amelyek teljesítését a Szentírás és egyházunk törvénye alapján kérjük:

  • A szülő legyen gyülekezetünk teljes jogú tagja! (konfirmált, hitvallást tett keresztyén)
  • A szülők házassága legyen rendezett! (Isten törvénye szerint rendezett házasság)
  • Legyen bejelentett Budakalászi lakcímük!

Ezen feltételek teljesülésétől a presbitérium missziói bizottsága csak rendkívül indokolt esetekben, külön kérelemre tekint el.