A konfirmáció alkalmával lesz valaki a református egyház tagjává. Az egyháznak azonban csak azok lehetnek tagjai, akik Jézus Krisztusban hisznek, és erről a hitükről vallást is tesznek. Az igazi – Szentírás szerinti helyes – hitről a Heidelbergi KÁTÉ 21 kérdés felelete világos tanítást ad:

Mi az Igaz hit?

Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizalom is, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.

A konfirmációi felkészítés során egyrészt az igaznak tartott biztos ismeretet igyekszünk átadni, másrészt pedig a bűnbocsánat, és örök élet iránti szívbéli bizalmat is szeretnénk – amennyire ez rajtunk áll – a szívekbe plántálni.

A gyülekezet a hitvallást meghallgatja, és ha az Isten igéjével, és hitvallásainkkal egyezik, az elhangzott hitvallást és a hitvallót bátorítóan megerősíti (konfirmálja). Amennyiben valakinek a hitvallása nem megfelelő, akkor a missziói bizottság további előkészületeket javasol.

Célunk, hogy a gyülekezet tagjaivá olyan testvéreket fogadjunk, akik Jézus Krisztus tanítványai, a Szentírás Istenét ismerik, benne bíznak, őt szeretik, és akarata szerinti szolgáló életet akarnak élni.
A jelentkezés alsó korhatára a betöltött 13. életév. (Ez azért is fontos, mert így a középiskolai felvételi, és a konfirmációi kollokvium nem egy időpontra esnek.) A konfirmációi tanfolyamra a szülők írásos nyilatkozatával lehet jelentkezni.

A fiatalok konfirmációi felkészítése két szakaszban történik.

Az első szakasz egy kétéves időszak. Ebben az időszakban a fiatalok részt vesznek a gyülekezet úrnapi istentiszteletén. Az iskolai tanítási időszakban tanfolyami oktatást is szervezünk számukra, kidolgozott tananyaggal, értékeléssel. Fontos része a felkészítésnek a nyári csendeshét. Ez a kétéves időszak a prebitérium előtti kollokviummal zárul be. A felkészülés eredményéről a konfirmandusok bizonyítványt kapnak, és eredményes felkészülés után befogadjuk őket az egyház asztalközösségébe.

A második szakaszban, a kétéves felkészítést követően a konfirmandusok 18 éves koráig a gyülekezet családjába való betagolódás következik. Ez idő alatt személyes pásztorolás mellett beépülnek az ifjúsági csoportba, és megkeressük a tálentumaiknak megfelelő szolgálati lehetőséget is.

A konfirmációi fogadalomtételre a konfirmandus kérelme, és a presbitérium javaslata alapján, a jelölt 18. születésnapját követően kerülhet sor. Ezután lesz az egyház teljes jogú tagja.

AZ EGYHÁZTAGSÁGGAL JÁRÓ JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

E helyen figyelmet kell fordítanunk az egyháztagsággal járó jogokra és kötelességekre. Az egyháztagsággal kapcsolatos szabályokat nem a helyi presbitérium, hanem a helyi egyházak közösségét megtestesítő zsinat határozta meg. Eszerint teljes jogú egyháztag – akit a választók névjegyzékébe felvehetünk – az, akit:

 • megkereszteltek
 • konfirmációi fogadalmat tett, és aki
 • a gyülekezeti istentiszteleten és az
 • úrvacsorai közösségben részt vesz,
 • és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul.
 • Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható.

A református egyháztag kötelességei:

 • Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes életet éljen.
 • Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el.
 • Gyermekeit református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék.
 • Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje.
 • Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

A református egyháztag jogai:

 • Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese.
 • Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybe vétele.
 • Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is igényelheti.
 • Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján.

Választói névjegyzékünkben a 2012. évben 201 testvérünk szerepel.

TANULMÁNYI ANYAG A FIATALOK KONFIRMÁCIÓI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Önállóan folyamatosan végzendő feladatok:

 • A Szentírás olvasása kiadott útmutató szerint – ellenőrzés havonta.
 • Istentiszteleteken elhangzott igehirdetésekről tartalmi jegyzetek készítése a füzetben. – ellenőrzés havonta.

Az oktatás anyaga:

 • Első szemeszter: Bibliaismeret
 • Második szemeszter: Bibliaismeret
 • Harmadik szemeszter: Heidelbergi káté kérdés feleletei
 • Negyedik szemeszter: Heidelbergi káté kérdés feleletei

Szükséges eszközök, könyvek

 • Biblia – új fordítás (lehetőleg zippzáras borítóval)
 • Bibliaolvasó vezérfonal
 • Heidelbergi káté és második helvét hitvallás
 • Református énekeskönyv
 • Füzet, toll

Az oktatás kerete:

 1. A konfirmációi oktatás része a gyülekezet istentiszteletein való részvétel. (szünidőden is)
 2. Konfirmandusoknak szervezett konfirmációi órák.
 3. Félévente egy konfirmandus hétvége
 4. Nyári csendeshét ahol a konfirmandusok a gyülekezet ifjúsági csoportjába kapcsolódnak be.

Hiányzásra szemeszterenként három alkalommal, a szülő írásos igazolásával van lehetőség. Az igazolás utólag is történhet. Igazolatlan hiányzás a szemeszterről való kizárást von maga után. A hiányzás miatti elmaradás pótolandó, ehhez minden segítséget megadunk.

A 2012 őszén induló tanfolyam résztvevőit várhatóan 2014. pünkösd hétfőjén fogadjuk aztalközösségünkbe.

Értékelés:

Órákon szóban, és írásban, valamint a konfirmandusok nyilvános vizsgálata alkalmával, a presbitérium missziói bizottsága előtt, valamint a gyülekezet előtti hitvallás és bizonyságtétel alkalmával.

A konfirmációs órák a szülők, hozzátartozók előtt mindig nyitottak. (kivéve a dolgozatírásokat)

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,…”
Máté evangéliuma 10:32