Káté . 12. úrnapja:
31. Miért nevezik őt Krisztusnak, azaz Felkentnek?
Azért, mert őt az Atya rendelte, és Szentlelkével felkente a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká,aki kijelentette Isten titkos végzését és akaratát a mi váltságunkról;
egyetlen főpapunkká,aki testének egyetlen áldozatával minket megváltott, és az Atya színe előtt szüntelenül könyörög értünk;

továbbá örökkévaló királyunkká, aki minket igéjével és Szentlelkével kormányoz, és a megszerzett üdvösségben oltalmaz és megtart.

32. Miért neveznek téged Krisztusról keresztyénnek?

Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésében is részes vagyok,
azért, hogy nevéről vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatul neki átadjam,
és hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak,
ez élet után pedig vele együtt minden teremtmény fölött örökké uralkodjam.

…………………………………………………………………………………………..

Múlt vasárnap a Magyar Református Egyház gazdálkodásáról szóló törvény 15.§.-a értelmében a számvizsgáló bizottság áttekintette egyházközségünk számviteli és bizonylati rendjét. Az elmúlt hónapok során összegyűlt bevételek és kiadásokból kiválasztott számlák és elszámolások ellenőrzése alapján megállapították, hogy minden megfelelően lett végrehajtva. Erre a szolgálatra azért van szükség, mert a zárszámadás csak akkor terjeszthető fel elfogadásra, ha rendelkezésre áll a számvizsgálóknak a törvény 15. § (1) bekezdés a)-g) pontjaira és a (6) bekezdés a)-g) pontjaira kiterjedő, a gazdálkodást hitelesítő nyilatkozata. A presbitérium nevében köszönjük a számvizsgáló bizottság elmúlt hónapokban végzett szolgálatát.

Megválasztott Lelkipásztorunk, Bereczky Örs nagytiszteletű úr és családjának költözése január 23.-án csütörtökön napközben rendben megtörtént. A fizikai testmozgáson túl lelki tartalma is volt ennek a délutánnak és estének, testvéri szeretettet és gyülekezeti családi köszöntést tudtunk átadni számukra. Köszönjük a megjelent testvéreknek a bútorok, csomagok át -és behordásából, ágyak összeszereléséből, gáztűzhely cseréjéből, beüzemeléséből álló szolgálatot.

A költöztetés során feleslegessé vált bútorokat, és a régi, de működőképes gáztűzhelyt meg lehet tekinteni a templom bejáratánál, és szükség esetén azokat díjmentesen el lehet vinni. A hasznosítást kérem Pócsik István épületgondnok presbiter testvérünknél jelezni, aki jelentkezési sorrendben fogja tudni odaadni azokat.

Az Északpesti Református Egyházmegye esperese, Nyilas Zoltán lelkipásztor úr hivatalosan engedélyt adott arra, hogy Bereczky Örs Ágoston lelkipásztor úr elfoglalhassa a Budakalászi Református Egyházközség gyülekezeti lelkipásztori állását. A Concessa értelmében a szolgálat 2020. február 1.-től kezdődik.

A Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye értelmében, mely szerint a választói névjegyzéket a presbitérium „minden naptári év január 15-31. között közszemlére teszi, amelyet a helyben szokásos módon az egyháztagok tudomására hoz. Az egyes egyháztagok esetleges észrevételeit is figyelembe véve a lelkészi hivatal a választók névjegyzékét minden naptári év január 31-el lezárja és kettő példányban az illetékes esperesi hivatalnak megküldi.”

Gyülekezetünkben a névjegyzék bemutatása most is úgy történik, mint az előző években: az Úr asztalára helyeztük nyomtatott formában. Arra kérjük a testvéreket, hogy tekintsék meg, és a változásokat javításként vezessék át az adatsoron. Egyben szeretném megerősíteni, hogy ez az az alkalom, amikor az év közben jelentkező testvéreket hivatalosan is fel tudjuk venni gyülekezetünk választói névjegyzékébe. Kérem mindenképpen tüntessék fel adataikat a lapokon. A névjegyzéket a következő Úrnapján is közszemlére fogjuk tenni.

Hirdetem, hogy a következő, hónap első vasárnapja különleges lesz gyülekezetünk életében, abból a szempontból, hogy február 2. lévén második munkanapja lesz Bereczky Örs nagytiszteletű úrnak, és ebből az alkalommal először lehetünk vele együtt ily módon az első vasárnapkor szokásosan tartandó szeretetvendégségen,  valamint délután 14:00 órakor kezdődő presbiteri ülésünkön, mely (mint mindig) nyitott a gyülekezet választójoggal rendelkező tagjai számára. A szeretetvendégségre, és a presbiteri ülésre is várunk szeretettel minden kedves érdeklődő testvérünket, felhívnám a figyelmet arra, hogy ez utóbbin lehet tájékozódni minden, a gyülekezeti életet érintő kérdésben, feladatban, kötelességben, szolgálatban.
A hirdetések megtalálhatók nyomtatott formában a hirdetőfalunkon is.

Heti alkalmaink:

2020. 01.26.      vasárnap     18:00    Istentisztelet, Úrvacsora

2020. 01.31.      péntek         17:00    Káté óra Pomáz

2020. 02.02.     vasárnap       09:00   Istentisztelet, szeretetvendégség

2020. 02.02.     vasárnap       14:00   Presbiteri ülés, gyülekezeti terem

Elérhetőségeink:  

Lelkipásztor:  Nyilas Zoltán, nyilas.zoltan@reformatus.hu

                       Hivatali telefonszám:   26/325-297, 30/1534474

                       Hivatali idő (Pomáz):   hétfő, szerda, péntek

                                                             9.00-12.00 óra

Gondnok:        Széll Attila,      lelkesz@refbudakalasz.hu                                       

                        Telefonszám:               06-30-786-97-53

Hirdetések 2020.01.26.