Törvényeink szerint a református egyháznak teljes jogú tagja: „akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul.”

A gyülekezet teljes jogú tagjainak névsora a gyülekezet választói névjegyzéke. A választói névjegyzékbe felvesszük, vagyis a gyülekezet tagjai közé fogadjuk azokat:

 • akik a egyházunkban a konfirmációi oktatás követelményeit teljesítik, és a gyülekezet előtt Jézus Krisztus követésére hitvallással és fogadalommal elkötelezik magukat.
 • akiket megkereszteltek, más református egyházban konfirmáltak, és más egyház tagjai voltak. Ilyen esetben szükséges a tagfelvételi kérelem beadása, valamint az elbocsátó gyülekezettől az egyháztagság igazolása.

Egyházunkban a konfirmációi oktatásba kétféle módon lehet bekapcsolódni.

Fiatalok számára (14-18 év) két éves konfirmációi tanfolyamot szervezünk. A tanfolyamhoz kapcsolódva ezek a fiatalok részt vesznek az istentiszteleten, de az úrvacsorai közösségnek még nem részesei. Az elméleti felkészítés mellett a konfirmandusok bekapcsolódnak a egyház lelki közösségébe is. Erre szolgál az ifjúsági bibliaórák alkalma.

Felnőttek számára is szervezünk konfirmációi felkészítést. Ezt a szolgálatot akár 2-3 jelentkezővel is elindítjuk. Ha valaki konfirmációjáig nem lett megkeresztelve, akkor hitvallástétele alapján konfirmációjakor a keresztségben is részesül.

A konfirmációval kapcsolatos részletes ismertető és további információ a lelkészi hivatalban kérhető.

Törvényeink az egyháztagságról

„Teljes jogú egyháztag az akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van, és választható.

A református egyháztag kötelességei:

 • Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen.
 • Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el.
 • Gyermekeit református vallásban neveltesse és konfirmálásukról gondoskodjék.
 • Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje.
 • Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

A református egyháztag jogai:

 • Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese.
 • Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybevétele.
 • Gyermekének vallásos nevelését az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is igényelheti.
  Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján.”

Református Egyházi Törvénytár
(1994. évi II. törvény 22-24§)

„A választók névjegyzékét háromévenként, a választást megelőző naptári év december 31-i állapota szerint készíti el a presbitérium, és évenként kiigazítja azt.”

Református Egyházi Törvénytár
(1996. évi I. törvény 1§. 3.bek.)